Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Jego wiecznie napięte nerwy nie znosiły zarówno hałasów, niepunktualności, złych pogód, choroby, uczuciowego przymusu, jak i metafizyki. Klęski natomiast przyjmował ze spokojem: nie dziwiły go, czekał na nie zawsze, głęboko przecież - wbrew pozorom - przekonany o własnej nieudolności i o własnej winie. Nie oskarżał nikogo, na krótką chwilę nawet doznawał ulgi: oto brzemię spadło z niezręcznych pleców, oto wolno wreszcie wypocząć na dnie upokorzenia. Wnet jednak zaciskał zęby, dźwigał się i, obłudnie uśmiechnięty, wszczynał pogoń za nową męczarnią.
— Cudzoziemka
Reposted fromlubiew0 lubiew0 viasubman subman
9253 373f 500

adreciclarte:

by William Eggleston

Reposted fromerial erial
9227 e5d3 500
Reposted fromerial erial
3242 0eff 500

detailsofpaintings:

Jan Davidsz. van Heem, Stilleven met bloemen in een glazen vaas (detail)

1650-83

Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viasoupless soupless
Reposted fromFlau Flau viadauser dauser
3713 a106 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
8453 8c98 500
Reposted fromkimik kimik
3891 46c8 500
Reposted frombilly-the-skull billy-the-skull viasubman subman
4317 c86c 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaiblameyou iblameyou
9107 228d 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
5933 8d10 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
Play fullscreen
be humble bitch
7965 3aa6 500

joeyswarehouse:

2017 moodboard by Lito Rodriguez

Reposted fromerial erial
Reposted fromerial erial

oamisoa:

I love it when people tell me about me because I have no idea who I am

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry
6513 852a 500
Reposted fromfrlendzoned frlendzoned viasoupless soupless
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl